Bitcoin Cloud Mining Contracts
დეტალური ძებნა

ლელა გულედანი - საჭიროა დროულად მოხდეს ქვეყანაში არსებული რესურსების შესწავლა და მათი ეფექტურად გამოყენება

ლელა გულედანი - საჭიროა დროულად მოხდეს ქვეყანაში არსებული რესურსების შესწავლა და მათი ეფექტურად გამოყენება

2016-02-13 12:27:00

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "დევნილთა პარტია" ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვების აუცილებლობის და იმ პერსპექტივების შესახებ საუბრობს, რომელიც ამ კუთხით მდგომარეობის გაუმჯობესების შემთხევაში ქვეყნის წინაშე დადგება.თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება იქონიოს საქართველოსთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებამ და როგორია "დევნილთა პარტიის" ხედვა სრული ეკონომიკური თავისუფლების მისაღწევად, "ინტერპრესნიუსი" "დევნილთა პარტიის" თავმჯდომარეს, ლელა გულედანს ესაუბრა. - ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ეს არის სახელმწიფოს შესაძლებლობა შექმნას ეროვნული დოვლათი, რომ არ იყოს დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოებზე. სამწუხაროდ, ჩვენ თითქმის მთლიანად დამოკიდებული ვართ სხვადასხვა ქვეყანაზე, რაც მოქმედებს ბევრ ფაქტორზე, თუნდაც ფასწარმოქმნაზე.ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შექმნა ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ნებისმიერი რესურსი, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ, იქნება ეს ხე-ტყე, სასარგებლო წიაღისეული, მიწის თუ სხვა რესურსები, მაქსილამლურად უნდა იქნას ათვისებული. ჩვენ, შეიძლება ითქვას, რომ არც კი ვიცით სრულად თუ რა რესურსებს ვფლობთ. ვფიქრობ, რომ საჭიროა დროულად მოხდეს ქვეყანაში არსებული რესურსების შესწავლა და მათი მიზნობრივად და ეფექტურად გამოყენება.- რა მნიშვნელობას ატარებს საქართველოსთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვება და რა პროცესების განვითარებას შეუწყობს ეს ხელს?- ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყოველთვის იყო და იქნება საზოგადოების, მისი თითოეული წევრის საზრუნავი. მაგრამ, მისი მნიშვნელობა, აქტუალურობა განსაკუთრებით იზრდება ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და სხვა პროცესებისა და მოვლენების მწვავე კრიზისულ პერიოდში, მითუმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანა ერთი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემიდან, გადადის ახალ სისტემაზე, რომელიც დაფუძნებული უნდა იყოს დემოკრატიულ ღირებულებებზე.ეკონომიკური უსაფრთხოება ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის ის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მოიცავს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფას, საზოგადოებაში სოციალური თანხმობის მიღწევას, ეკოლოგიური უბედურებისგან დაცვას და ქვეყნის რეგიონების, სხვა ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულების შესაძლო ფარგლებში თანაბარ განვითარებას. ამ სისტემაში შემავალი ყველა მიმართულება არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ერთიმეორეს განაპირობებს.ჩამოთვლილ მიმართულებათა შორის, ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის ყველა შემადგენელ ნაწილს შორის მაინც გადამწყვეტი, წამყვანი როლი აკისრია ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. იგი არის ყველა სხვა დანარჩენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საფუძველთა საფუძველი, ბაზისი.- როგორია ეკონომიკური თავისუფლების სტრუქტურა?- ეკონომიკური უსაფრთხოება წარმოგვიდგება რთული შინაგანი სტრუქტურის სახით, რომლის უმნიშვნელოვანეს ელემენტებს წარმოადგენს: ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და მისი ლოგიკური შედეგი - პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. ეროვნული ეკონომიკის როგორც ერთიანის, მთლიანის სტაბილურობა და ეფექტიანობა - მისი შედეგი, საბოლოო ჯამში, აისახება საზოგადოებრივი წარმოების რაოდენობრივად და ხარისხობრივად მუდმივ ზრდაში.თავისმხრივ, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა გულისხმობს სახელმწიფოს უნარს შექმნას ეროვნული დოვლათი ისე, რომ არ იყოს დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოებზე და გარე ფაქტორებზე, არც დოვლათის შექმნისთვის საჭირო რესურსების - ფინანსური სახსრების, ნედლეულის, ინტელექტუალური კაპიტალის და არც გასაღების ბაზრების კუთხით.- როგორ ფიქრობთ, რა არის ის ძირითადი პრობლემა, რის გამოც საქართველოში ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მიღწევა წლების განმავლობაში ვერ ხერხდება?- დღეს ჩვენს ქვეყანას არ შეუძლია სრულად დააკმაყოფილოს საკუთარი მოთხოვნილებები, რის გამოც საჭირო საქონელი - ნედლეულის მასალები, მზა პროდუქცია, ინვენტარი, ტექნიკა და სხვა პრდუქციის 65% უცხოეთიდან შემოაქვს და ზრდის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულებას სხვა სახელმწიფოების მიერ გატარებული ფასწარმოქმნისა და ექსპორტის პოლიტიკაზე.იმპორტის სტრუქტურიდან ჩანს, რომ ყველაზე მეტი წილი, 11% ნავთობპროდუქტებზე მოდის, რაც, თავისმხრივ, ზრდის საწვავის მსოფლიო ბაზრებზე არსებული ფასების ცვლილებაზე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულების ხარისხს.ეკონომიკური დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს მსოფლიო მეურნეობრივი კავშირებიდან ამოვარდნილ ფენომენს, ეროვნული ეკონომიკის დამოუკიდებლობა, ჩვენი შეფასებით, გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან ეროვნული რესურსების მიზნობრივად და ეფექტიანად გამოყენებისადმი კონტროლის მექანიზმების არსებობას, ამ მექანიზმების ქმედითუნარიანობის მუდმივად შენარჩუნებას, საზოგადოებრივი წარმოების, მისი ეფექტიანობისა და ხარისხის ისეთი დონის მიღწევას და შემდგომ განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს მსოფლიო ბაზრებზე პროდუქციისა და მომსახურების მაღალ კონკურენტუნარიანობას, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებში თანაბართა შორის თანაბარ მონაწილეობას. - რას გულისხმობს ეროვნული ეკონომიკა?- ეროვნული ეკონომიკის, როგორც ერთიანის, მთლიანის სტაბილურობა და ეფექტიანობა გულისხმობს საკუთრების ყველა ფორმის დაცულობას, სამეურნეო საქმიანობისათვის ისეთი პირობებისა და გარანტიების შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს თავისუფალი მეწარმეობის განვითარებას, მეწარმეობრივი უნარის გამოვლენის მოტივაციური ფაქტორების გაძლიერებას, "ეკონომიკური თამაშის" ცივილური წესების დამკვიდრებას და შემოსავლების სამართლიან განაწილებას, რომელიც გამორიცხავს ეკონომიკის კრიმინალიზაციას, სოციალურ დაძაბულობას და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს. - ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ელექტროენერგიის წარმოების საკითხი... შენდება ახალი ჰესები, როგორია ამ კუთხით დევნილთა პარტიის ხედვა? - რადგან ჩვენი გვაქვს სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც გულისხმობს რომ საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოებრიობისთვის მნიშვნელოვან რესურსზე წვდომა არ უნდა ჰქონდეს უცხო ქვეყანას. ასეთ პროექტებში უნდა ჩაიდოს შიდა ინვესტიციები, სხვა საკითხია, გვაქვს თუ არა ამის რესურსი, მაგრამ სახელმწიფომ მაქსიმალური უნდა გაიღოს, რომ აქ ჩადოს შიდა ინვესტიცია და არ იყოს შემოყვანილი უცხოელი ინვესტორი. პირდაპირ ინვესტიციებს აქვს მოკლევადიანი ეფექტი. ვემხრობით, რომ მსგავს პროექტებში ჩაიდოს შიდა ინვესტიციები. ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ყველაფრის დარეგულირება, ამისთვის საჭიროა არსებობდეს პოლიტიკური ნება და პოლიტიკოსებმა იხელმძღვანელონ არა პირადი, არამედ ეროვნული ინტერესების მიხედვით. ლაშა ჯაფარიძე"ინტერპრესნიუსი"
stdClass Object ( [id] => 366057 [title] => ლელა გულედანი - საჭიროა დროულად მოხდეს ქვეყანაში არსებული რესურსების შესწავლა და მათი ეფექტურად გამოყენება [alias] => lela-guledani-satciroa-droulad-mokhdes-qveyanashi-arsebuli-resursebis-shestsavla-da-mathi-efeqturad-gamoyeneba [title_alias] => [introtext] => [fulltext] => მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "დევნილთა პარტია" ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვების აუცილებლობის და იმ პერსპექტივების შესახებ საუბრობს, რომელიც ამ კუთხით მდგომარეობის გაუმჯობესების შემთხევაში ქვეყნის წინაშე დადგება.თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება იქონიოს საქართველოსთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებამ და როგორია "დევნილთა პარტიის" ხედვა სრული ეკონომიკური თავისუფლების მისაღწევად, "ინტერპრესნიუსი" "დევნილთა პარტიის" თავმჯდომარეს, ლელა გულედანს ესაუბრა. - ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ეს არის სახელმწიფოს შესაძლებლობა შექმნას ეროვნული დოვლათი, რომ არ იყოს დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოებზე. სამწუხაროდ, ჩვენ თითქმის მთლიანად დამოკიდებული ვართ სხვადასხვა ქვეყანაზე, რაც მოქმედებს ბევრ ფაქტორზე, თუნდაც ფასწარმოქმნაზე.ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შექმნა ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ნებისმიერი რესურსი, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ, იქნება ეს ხე-ტყე, სასარგებლო წიაღისეული, მიწის თუ სხვა რესურსები, მაქსილამლურად უნდა იქნას ათვისებული. ჩვენ, შეიძლება ითქვას, რომ არც კი ვიცით სრულად თუ რა რესურსებს ვფლობთ. ვფიქრობ, რომ საჭიროა დროულად მოხდეს ქვეყანაში არსებული რესურსების შესწავლა და მათი მიზნობრივად და ეფექტურად გამოყენება.- რა მნიშვნელობას ატარებს საქართველოსთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვება და რა პროცესების განვითარებას შეუწყობს ეს ხელს?- ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყოველთვის იყო და იქნება საზოგადოების, მისი თითოეული წევრის საზრუნავი. მაგრამ, მისი მნიშვნელობა, აქტუალურობა განსაკუთრებით იზრდება ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და სხვა პროცესებისა და მოვლენების მწვავე კრიზისულ პერიოდში, მითუმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანა ერთი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემიდან, გადადის ახალ სისტემაზე, რომელიც დაფუძნებული უნდა იყოს დემოკრატიულ ღირებულებებზე.ეკონომიკური უსაფრთხოება ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის ის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მოიცავს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფას, საზოგადოებაში სოციალური თანხმობის მიღწევას, ეკოლოგიური უბედურებისგან დაცვას და ქვეყნის რეგიონების, სხვა ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულების შესაძლო ფარგლებში თანაბარ განვითარებას. ამ სისტემაში შემავალი ყველა მიმართულება არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ერთიმეორეს განაპირობებს.ჩამოთვლილ მიმართულებათა შორის, ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის ყველა შემადგენელ ნაწილს შორის მაინც გადამწყვეტი, წამყვანი როლი აკისრია ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. იგი არის ყველა სხვა დანარჩენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საფუძველთა საფუძველი, ბაზისი.- როგორია ეკონომიკური თავისუფლების სტრუქტურა?- ეკონომიკური უსაფრთხოება წარმოგვიდგება რთული შინაგანი სტრუქტურის სახით, რომლის უმნიშვნელოვანეს ელემენტებს წარმოადგენს: ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და მისი ლოგიკური შედეგი - პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. ეროვნული ეკონომიკის როგორც ერთიანის, მთლიანის სტაბილურობა და ეფექტიანობა - მისი შედეგი, საბოლოო ჯამში, აისახება საზოგადოებრივი წარმოების რაოდენობრივად და ხარისხობრივად მუდმივ ზრდაში.თავისმხრივ, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა გულისხმობს სახელმწიფოს უნარს შექმნას ეროვნული დოვლათი ისე, რომ არ იყოს დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოებზე და გარე ფაქტორებზე, არც დოვლათის შექმნისთვის საჭირო რესურსების - ფინანსური სახსრების, ნედლეულის, ინტელექტუალური კაპიტალის და არც გასაღების ბაზრების კუთხით.- როგორ ფიქრობთ, რა არის ის ძირითადი პრობლემა, რის გამოც საქართველოში ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მიღწევა წლების განმავლობაში ვერ ხერხდება?- დღეს ჩვენს ქვეყანას არ შეუძლია სრულად დააკმაყოფილოს საკუთარი მოთხოვნილებები, რის გამოც საჭირო საქონელი - ნედლეულის მასალები, მზა პროდუქცია, ინვენტარი, ტექნიკა და სხვა პრდუქციის 65% უცხოეთიდან შემოაქვს და ზრდის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულებას სხვა სახელმწიფოების მიერ გატარებული ფასწარმოქმნისა და ექსპორტის პოლიტიკაზე.იმპორტის სტრუქტურიდან ჩანს, რომ ყველაზე მეტი წილი, 11% ნავთობპროდუქტებზე მოდის, რაც, თავისმხრივ, ზრდის საწვავის მსოფლიო ბაზრებზე არსებული ფასების ცვლილებაზე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულების ხარისხს.ეკონომიკური დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს მსოფლიო მეურნეობრივი კავშირებიდან ამოვარდნილ ფენომენს, ეროვნული ეკონომიკის დამოუკიდებლობა, ჩვენი შეფასებით, გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან ეროვნული რესურსების მიზნობრივად და ეფექტიანად გამოყენებისადმი კონტროლის მექანიზმების არსებობას, ამ მექანიზმების ქმედითუნარიანობის მუდმივად შენარჩუნებას, საზოგადოებრივი წარმოების, მისი ეფექტიანობისა და ხარისხის ისეთი დონის მიღწევას და შემდგომ განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს მსოფლიო ბაზრებზე პროდუქციისა და მომსახურების მაღალ კონკურენტუნარიანობას, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებში თანაბართა შორის თანაბარ მონაწილეობას. - რას გულისხმობს ეროვნული ეკონომიკა?- ეროვნული ეკონომიკის, როგორც ერთიანის, მთლიანის სტაბილურობა და ეფექტიანობა გულისხმობს საკუთრების ყველა ფორმის დაცულობას, სამეურნეო საქმიანობისათვის ისეთი პირობებისა და გარანტიების შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს თავისუფალი მეწარმეობის განვითარებას, მეწარმეობრივი უნარის გამოვლენის მოტივაციური ფაქტორების გაძლიერებას, "ეკონომიკური თამაშის" ცივილური წესების დამკვიდრებას და შემოსავლების სამართლიან განაწილებას, რომელიც გამორიცხავს ეკონომიკის კრიმინალიზაციას, სოციალურ დაძაბულობას და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს. - ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ელექტროენერგიის წარმოების საკითხი... შენდება ახალი ჰესები, როგორია ამ კუთხით დევნილთა პარტიის ხედვა? - რადგან ჩვენი გვაქვს სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც გულისხმობს რომ საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოებრიობისთვის მნიშვნელოვან რესურსზე წვდომა არ უნდა ჰქონდეს უცხო ქვეყანას. ასეთ პროექტებში უნდა ჩაიდოს შიდა ინვესტიციები, სხვა საკითხია, გვაქვს თუ არა ამის რესურსი, მაგრამ სახელმწიფომ მაქსიმალური უნდა გაიღოს, რომ აქ ჩადოს შიდა ინვესტიცია და არ იყოს შემოყვანილი უცხოელი ინვესტორი. პირდაპირ ინვესტიციებს აქვს მოკლევადიანი ეფექტი. ვემხრობით, რომ მსგავს პროექტებში ჩაიდოს შიდა ინვესტიციები. ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ყველაფრის დარეგულირება, ამისთვის საჭიროა არსებობდეს პოლიტიკური ნება და პოლიტიკოსებმა იხელმძღვანელონ არა პირადი, არამედ ეროვნული ინტერესების მიხედვით. ლაშა ჯაფარიძე"ინტერპრესნიუსი" [state] => 1 [sectionid] => 2 [mask] => 1 [catid] => 44 [created] => 2016-02-13 08:27:19 [created_by] => 124 [created_by_alias] => [modified] => 2016-02-13 09:12:16 [modified_by] => 3559 [checked_out] => 0 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [publish_up] => 2016-02-13 08:27:19 [publish_down] => Never [images] => [urls] => [attribs] => big_image=../photo/2015_02/0-01TEBER-2016/guledani-lela.jpg multicategory=| video_file= video_image= video_type=1 show_title= link_titles= show_intro= show_section= link_section= show_category= link_category= show_vote= show_author= show_create_date= show_modify_date= show_pdf_icon= show_print_icon= show_email_icon= language= keyref= readmore= ext_link= galerycategory=0 [version] => 2 [parentid] => 0 [ordering] => 1 [metakey] => [metadesc] => [access] => 0 [hits] => 30 [metadata] => robots= author= [popup] => 1455352425 [corrected] => 1 [topic_id] => -1 [author] => Maka Chaganava [usertype] => Super Administrator [category] => ინტერვიუ [section] => REPORTER [slug] => 366057:lela-guledani-satciroa-droulad-mokhdes-qveyanashi-arsebuli-resursebis-shestsavla-da-mathi-efeqturad-gamoyeneba [catslug] => 44:interviu [groups] => Public [sec_pub] => 1 [cat_pub] => 1 [audio] => [video] => [image] => [sec_access] => 0 [cat_access] => 0 [topic_title] => [rating_count] => 0 [rating] => 0 [text] => მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "დევნილთა პარტია" ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვების აუცილებლობის და იმ პერსპექტივების შესახებ საუბრობს, რომელიც ამ კუთხით მდგომარეობის გაუმჯობესების შემთხევაში ქვეყნის წინაშე დადგება.თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება იქონიოს საქართველოსთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებამ და როგორია "დევნილთა პარტიის" ხედვა სრული ეკონომიკური თავისუფლების მისაღწევად, "ინტერპრესნიუსი" "დევნილთა პარტიის" თავმჯდომარეს, ლელა გულედანს ესაუბრა. - ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ეს არის სახელმწიფოს შესაძლებლობა შექმნას ეროვნული დოვლათი, რომ არ იყოს დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოებზე. სამწუხაროდ, ჩვენ თითქმის მთლიანად დამოკიდებული ვართ სხვადასხვა ქვეყანაზე, რაც მოქმედებს ბევრ ფაქტორზე, თუნდაც ფასწარმოქმნაზე.ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შექმნა ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ნებისმიერი რესურსი, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ, იქნება ეს ხე-ტყე, სასარგებლო წიაღისეული, მიწის თუ სხვა რესურსები, მაქსილამლურად უნდა იქნას ათვისებული. ჩვენ, შეიძლება ითქვას, რომ არც კი ვიცით სრულად თუ რა რესურსებს ვფლობთ. ვფიქრობ, რომ საჭიროა დროულად მოხდეს ქვეყანაში არსებული რესურსების შესწავლა და მათი მიზნობრივად და ეფექტურად გამოყენება.- რა მნიშვნელობას ატარებს საქართველოსთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვება და რა პროცესების განვითარებას შეუწყობს ეს ხელს?- ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყოველთვის იყო და იქნება საზოგადოების, მისი თითოეული წევრის საზრუნავი. მაგრამ, მისი მნიშვნელობა, აქტუალურობა განსაკუთრებით იზრდება ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და სხვა პროცესებისა და მოვლენების მწვავე კრიზისულ პერიოდში, მითუმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანა ერთი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემიდან, გადადის ახალ სისტემაზე, რომელიც დაფუძნებული უნდა იყოს დემოკრატიულ ღირებულებებზე.ეკონომიკური უსაფრთხოება ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის ის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მოიცავს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფას, საზოგადოებაში სოციალური თანხმობის მიღწევას, ეკოლოგიური უბედურებისგან დაცვას და ქვეყნის რეგიონების, სხვა ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულების შესაძლო ფარგლებში თანაბარ განვითარებას. ამ სისტემაში შემავალი ყველა მიმართულება არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ერთიმეორეს განაპირობებს.ჩამოთვლილ მიმართულებათა შორის, ეროვნული უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის ყველა შემადგენელ ნაწილს შორის მაინც გადამწყვეტი, წამყვანი როლი აკისრია ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. იგი არის ყველა სხვა დანარჩენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საფუძველთა საფუძველი, ბაზისი.- როგორია ეკონომიკური თავისუფლების სტრუქტურა?- ეკონომიკური უსაფრთხოება წარმოგვიდგება რთული შინაგანი სტრუქტურის სახით, რომლის უმნიშვნელოვანეს ელემენტებს წარმოადგენს: ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და მისი ლოგიკური შედეგი - პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. ეროვნული ეკონომიკის როგორც ერთიანის, მთლიანის სტაბილურობა და ეფექტიანობა - მისი შედეგი, საბოლოო ჯამში, აისახება საზოგადოებრივი წარმოების რაოდენობრივად და ხარისხობრივად მუდმივ ზრდაში.თავისმხრივ, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა გულისხმობს სახელმწიფოს უნარს შექმნას ეროვნული დოვლათი ისე, რომ არ იყოს დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოებზე და გარე ფაქტორებზე, არც დოვლათის შექმნისთვის საჭირო რესურსების - ფინანსური სახსრების, ნედლეულის, ინტელექტუალური კაპიტალის და არც გასაღების ბაზრების კუთხით.- როგორ ფიქრობთ, რა არის ის ძირითადი პრობლემა, რის გამოც საქართველოში ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მიღწევა წლების განმავლობაში ვერ ხერხდება?- დღეს ჩვენს ქვეყანას არ შეუძლია სრულად დააკმაყოფილოს საკუთარი მოთხოვნილებები, რის გამოც საჭირო საქონელი - ნედლეულის მასალები, მზა პროდუქცია, ინვენტარი, ტექნიკა და სხვა პრდუქციის 65% უცხოეთიდან შემოაქვს და ზრდის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულებას სხვა სახელმწიფოების მიერ გატარებული ფასწარმოქმნისა და ექსპორტის პოლიტიკაზე.იმპორტის სტრუქტურიდან ჩანს, რომ ყველაზე მეტი წილი, 11% ნავთობპროდუქტებზე მოდის, რაც, თავისმხრივ, ზრდის საწვავის მსოფლიო ბაზრებზე არსებული ფასების ცვლილებაზე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულების ხარისხს.ეკონომიკური დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს მსოფლიო მეურნეობრივი კავშირებიდან ამოვარდნილ ფენომენს, ეროვნული ეკონომიკის დამოუკიდებლობა, ჩვენი შეფასებით, გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან ეროვნული რესურსების მიზნობრივად და ეფექტიანად გამოყენებისადმი კონტროლის მექანიზმების არსებობას, ამ მექანიზმების ქმედითუნარიანობის მუდმივად შენარჩუნებას, საზოგადოებრივი წარმოების, მისი ეფექტიანობისა და ხარისხის ისეთი დონის მიღწევას და შემდგომ განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს მსოფლიო ბაზრებზე პროდუქციისა და მომსახურების მაღალ კონკურენტუნარიანობას, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებში თანაბართა შორის თანაბარ მონაწილეობას. - რას გულისხმობს ეროვნული ეკონომიკა?- ეროვნული ეკონომიკის, როგორც ერთიანის, მთლიანის სტაბილურობა და ეფექტიანობა გულისხმობს საკუთრების ყველა ფორმის დაცულობას, სამეურნეო საქმიანობისათვის ისეთი პირობებისა და გარანტიების შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს თავისუფალი მეწარმეობის განვითარებას, მეწარმეობრივი უნარის გამოვლენის მოტივაციური ფაქტორების გაძლიერებას, "ეკონომიკური თამაშის" ცივილური წესების დამკვიდრებას და შემოსავლების სამართლიან განაწილებას, რომელიც გამორიცხავს ეკონომიკის კრიმინალიზაციას, სოციალურ დაძაბულობას და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს. - ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ელექტროენერგიის წარმოების საკითხი... შენდება ახალი ჰესები, როგორია ამ კუთხით დევნილთა პარტიის ხედვა? - რადგან ჩვენი გვაქვს სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც გულისხმობს რომ საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოებრიობისთვის მნიშვნელოვან რესურსზე წვდომა არ უნდა ჰქონდეს უცხო ქვეყანას. ასეთ პროექტებში უნდა ჩაიდოს შიდა ინვესტიციები, სხვა საკითხია, გვაქვს თუ არა ამის რესურსი, მაგრამ სახელმწიფომ მაქსიმალური უნდა გაიღოს, რომ აქ ჩადოს შიდა ინვესტიცია და არ იყოს შემოყვანილი უცხოელი ინვესტორი. პირდაპირ ინვესტიციებს აქვს მოკლევადიანი ეფექტი. ვემხრობით, რომ მსგავს პროექტებში ჩაიდოს შიდა ინვესტიციები. ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ყველაფრის დარეგულირება, ამისთვის საჭიროა არსებობდეს პოლიტიკური ნება და პოლიტიკოსებმა იხელმძღვანელონ არა პირადი, არამედ ეროვნული ინტერესების მიხედვით. ლაშა ჯაფარიძე"ინტერპრესნიუსი" [parameters] => JParameter Object ( [_raw] => show_noauth=0 show_title=1 link_titles=1 show_intro=1 archivelimit=5 archivename=არქივის სხვა სტატიები archivecatname=ამ კატეგორიის არქივი notfoundtext=სტატიები არ მოიძებნა. show_section=0 link_section=0 show_category=1 link_category=1 show_author=0 show_create_date=1 show_modify_date=0 show_item_navigation=0 show_readmore=1 show_vote=0 show_icons=1 show_pdf_icon=0 show_print_icon=1 show_email_icon=0 show_hits=0 feed_summary=0 filter_tags= filter_attritbutes= archcats=39|6|10|9|13|5|7|12|11|8|14|82 archtoday=0 hour=09:00 autoarchive=1 autoarchivereset=1 [_xml] => [_elements] => Array ( ) [_elementPath] => Array ( [0] => /var/www/html/ge/libraries/joomla/html/parameter/element ) [_defaultNameSpace] => _default [_registry] => Array ( [_default] => Array ( [data] => stdClass Object ( [show_noauth] => 0 [show_title] => 1 [link_titles] => 1 [show_intro] => 0 [archivelimit] => 5 [archivename] => არქივის სხვა სტატიები [archivecatname] => ამ კატეგორიის არქივი [notfoundtext] => სტატიები არ მოიძებნა. [show_section] => 0 [link_section] => 0 [show_category] => 1 [link_category] => 1 [show_author] => 0 [show_create_date] => 1 [show_modify_date] => 0 [show_item_navigation] => 0 [show_readmore] => 1 [show_vote] => 0 [show_icons] => 1 [show_pdf_icon] => 0 [show_print_icon] => 1 [show_email_icon] => 0 [show_hits] => 0 [feed_summary] => 0 [filter_tags] => [filter_attritbutes] => [archcats] => Array ( [0] => 39 [1] => 6 [2] => 10 [3] => 9 [4] => 13 [5] => 5 [6] => 7 [7] => 12 [8] => 11 [9] => 8 [10] => 14 [11] => 82 ) [archtoday] => 0 [hour] => 09:00 [autoarchive] => 1 [autoarchivereset] => 1 [show_description] => 0 [num_desc_words] => 10 [show_description_image] => 0 [num_leading_articles] => 0 [num_intro_articles] => 15 [num_columns] => 1 [num_links] => 0 [anable_ads] => 0 [zone] => 13 [url] => http://v.ambebi.ge [advertpos] => 0 [advertstatus] => 0 [oadvertpos] => 0 [oadvertstatus] => 0 [orderby_sec] => rdate [multi_column_order] => 0 [show_pagination] => 2 [show_pagination_results] => 0 [show_feed_link] => 0 [show_page_title] => 1 [menu_image] => -1 [secure] => 0 [page_title] => ინტერვიუ [page_description] => საინფორმაციო სააგენტო, საინფორმაციო სააგენტო - ინტერპრესნიუსი,ახალი ამბები, საქართველო და მსოფლიო, პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება, სამართალი, ინფორმაცია რეგიონებიდან, ექსკლუზივი, ფოტო-ვიდეო სიახლეები [big_image] => ../photo/2015_02/0-01TEBER-2016/guledani-lela.jpg [multicategory] => Array ( [0] => [1] => ) [video_type] => 1 [galerycategory] => 0 [popup] => 0 ) ) ) [_errors] => Array ( ) ) [readmore_link] => /ge/interviu/366057-lela-guledani-satciroa-droulad-mokhdes-qveyanashi-arsebuli-resursebis-shestsavla-da-mathi-efeqturad-gamoyeneba.html [event] => stdClass Object ( [afterDisplayTitle] => [beforeDisplayContent] => [afterDisplayContent] => ) )
იხილეთ მსგავსი სიახლეები :